Torn lliure. Concurs extraordinari de mèrits (DA 6a i DA 8a Llei 20/2021)

Tal i com estableix la base 8.1.2, les persones aspirants han d’emplenar, juntament amb la sol·licitud de participació i d’acord amb el tràmit telemàtic, el full d’autobaremació de mèrits, que té la consideració de declaració responsable en els termes que preveu l’article 69 de la Llei 39/2015.

En aquest full d’autobaremació els aspirants han d’al·legar, sota la seva responsabilitat, quins són els mèrits dels quals disposa d’entre els previstos en l’annex 3. Els mèrits s’han d’al·legar i, quan escaigui acreditar, en referència a la data que finalitzi el termini de presentació d’instàncies.

La falsedat en les dades consignades en l’al·legació de mèrits determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a més de les actuacions legals que es derivin per la falsedat en les dades.

Els aspirants queden vinculats pels mèrits que al·leguen en el full d’autobaremació, per tant la puntuació resultant dels mèrits declarats determina la seva posició màxima en l'ordre de prelació del concurs. D'acord amb aquestes puntuacions, els tribunals conformaran una llista provisional de mèrits al·legats, que es publicarà segons la base 5.1, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses. Si el tribunal encara no s’hagués constituït, la publicació d’aquesta llista la realitzarà el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.

Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d’autobaremació), com a conseqüència d’haver situat de manera incorrecta un mèrit en l’apartat d’un altre mèrit, o d’haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no s’admet l’al·legació de nous mèrits no especificats a la declaració inicial.

Grup C

L02190006-exp-2

Delineant

Tècnic/tècnica especialista


IMPORTANT: En cas de notificació electrònica els avisos de la notificació en la Carpeta Ciutadana del Punt d'Accés General de l'estat ( https://sede.administracion.gob.es/carpeta) s'enviaran a l'adreça electrònica del sol·licitant informada en les dades personals o si no empleni una nova adreça electrònica per als avisos de les notificacions.

En el cas de notificació per correu postal, les notificacions s'enviaran a l'adreça informada en les dades personals o si no empleni una nova adreça postal per rebre les notificacions.

IMPORTANT: Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent: sempre que l'aspirant no s'hi oposi expressament, en el cas de serveis prestats a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, l’ens ha d'expedir d'ofici el certificat que acrediti els que consten en l’Àrea de Recursos Humans, el qual s'ha d'incorporar d'ofici a l'expedient. Si la persona aspirant s'oposa a la comprovació d'ofici o si, excepcionalment, l’ens no pot comprovar aquests documents, es podrà requerir a la persona interessada que els aporti.

En el cas de serveis prestats en altres ens del sector públic instrumental autonòmic, s'ha d'aportar el certificat acreditatiu expedit per l'ens en què s'hagin prestat aquests serveis.

Títol de cicle formatiu de grau superior branca Delineació, especialitat Edificis i Obres o equivalent

IMPORTANT: La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un nivell superior. A aquests efectes s’ha de valorar qualsevol titulació que sigui superior a la que s’exigeix com a requisit d’accés, ja sigui una titulació d’un nivell immediatament superior com una titulació superior en dos o tres nivells.

Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb les funcions de la categoria a la qual s'opta. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de totes les categories i especialitats les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i relacions laborals.

Les titulacions d'ESO i batxiller s'entenen relacionades amb les funcions de totes les categories i especialitats que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.

Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es posseeixin.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 15 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:

 • Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4 (Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior).
 • Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3.
 • Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2.
 • Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell MECES 1 o equivalent acadèmic.
 • Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic.

Per una titulació del mateix nivell al requisit per a la categoria professional: 10 punts.

Per una titulació superior al nivell requerit: 15 punts.

Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent: còpia del títol acadèmic o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

Certificat B2.

IMPORTANT: Només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 15 punts.

Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent: certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana.

Si la persona interessada al·lega el mèrit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l’homologació, de conformitat amb l’Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 (BOIB núm. 115, de 26 d’agost de 2014), el mèrit es pot baremar malgrat l’homologació s’obtengui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el mèrit s’hagi al·legat i els coneixements que s’homologuen s’hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d’aquest termini. En qualsevol cas, l’homologació haurà d’aportar-se dins el termini d’acreditació de mèrits al·legats.

També s’entén acreditat el requisit o mèrit segons escaigui, si les persones aspirants consten en la llista provisional d’aprovats de les darreres proves de llengua catalana, al·legant que conten en aquesta llista, sempre que finalment s’elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

Es baremen tots els cursos rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència en el marc de l’Acord de Formació per a l’ocupació o dels plans de formació contínua del personal de les administracions públiques.

Es baremen tots els cursos de formació certificats amb aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol administració pública territorial, escoles d’administració pública, ens del sector públic instrumental de la CAIB i fundació tripartida i Universitats.

Es baremen tots els cursos de formació homologats per les escoles d’administració pública i els impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l’Administració.

Es baremen tots els cursos de formació impartits per l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, realitzats en el marc de perfeccionament o aprenentatge per la utilització d’eines o sistemes de treball a l’Ens.

Es baremen els cursos d’expert universitaris i de postgrau certificats per Universitats Públiques.

La valoració de tota la formació es regeix pels criteris generals que s’indiquen a continuació:

 • Cursos amb aprofitament o impartits: 0,40 punts per hora.
 • Cursos amb certificat d’assistència: 0,26666 punts per hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS. Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit. Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació o la impartició.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

Acreditació del mèrit: certificat acreditatiu d’assistència, d’aprofitament o d’impartició del curs.

Carnet de conduïr

Cap

Certificats professionals
Certificats d'idiomes

IMPORTANT: Només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita. Acreditació del mèrit: certificat acreditatiu del coneixement de qualsevol llengua oficial de les escoles oficials d'idiomes (EOI), de les universitats, de l'EBAP, d'altres escoles d'Administració Pública, i de les altres entitats que emeten certificats del Marc comú europeu considerats equivalents.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa del tractament de dades personals necessàries en el present procediment.

Responsable del tractament.
Identitat: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental
Adreça postal: C. Gremi de Corredors,10 Polígon Son Rossinyol 07009 Palma
Adreça de correu electrònic: rgpd@lagencia.cat

Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procés selectiu, i la posterior adjudicació de places a les persones seleccionades.

Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l’interès públic, com és la selecció del personal al servei de les administracions públiques d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i transparència.

La legislació aplicable és la següent:

 • El Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 • La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Les lletres c) i e) de l’article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades de caràcter identificatiu Nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic
Dades acadèmiques i professionals Mèrits, formació i experiència professional
Dades relatives a la salut Percentatge i tipus de discapacitat
Dades relatives a antecedents penals Antecedents penals inscrits en el Registre Central de Penats, inclosos, si s’escau, els inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals

Consentiment pel tractament de dades: La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l’acceptació inequívocs de l’aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l’òrgan competent i únicament per als fins establerts.

Destinataris de les dades personals: se cediran les dades als següents organismes o persones, a l’efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal:

 • Tribunal qualificador del procés:per al desenvolupament i la valoració de la prova i dels mèrits al·legats i acreditats del procés selectiu previst en la convocatòria.
 • Àrea de Personal i Servei de Prevenció.
 • Conselleria competent en matèria de funció pública: per a la inscripció del nomenament en el Registre del Sector Públic Instrumental de la CAIB
 • Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d’accés a la funció pública, els aspirants podran sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres participants per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, podran obtenir les dades de contacte d’altres aspirants, com ara l’adreça postal, el número de telèfon o l’adreça de correu electrònic.
 • Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal requereixi l’expedient del procediment, l’Administració trametrà les dades personals que hi constin en l’Administració de justícia.

No se cediran les dades personals a altres organismes o tercers, tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d’acord amb l’RGPD.

Criteris de conservació de les dades personals: els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d’arxius per a les administracions públiques, d’acord amb l’article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Existència de decisions automatitzades: No es produiran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers països.

Exercici de drets i reclamacions: les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar a Ports de les Illes Balears la confirmació que les seves dades són objecte de tractament, l’accés a les seves dades personals, la informació, la seva rectificació o supressió, la limitació o l’oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si s’escau, en els termes que estableix el RGPD). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l’exercici d’aquest dret pugui afectar al procés selectiu.

L’exercici d’aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament esmentat abans (Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental) mitjançant correu electrònic a l’adreça rgpd@lagencia.cat

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/).

Conseqüències de no facilitar les dades personals: No presentar les dades necessàries, implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment selectiu.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: El Delegat de Protecció de Dades de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental és: OnSom S.L, amb domicili al carrer Om, 24 07300 Inca. Adreça electrònica de contacte: dpd@lopdmallorca.com